Επιστημονικά όργανα & Φαρμακευτικά προϊόντα

Σύγκριση τεχνολογιών καθαρισμού αέρα

Νανο-περιοριστική Καταλυτική Οξείδωση (NCCO)

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στη χρήση του όζοντος σε συνδυασμό με καταλύτη ζεόλιθου (κρυσταλλικό στερεό με ομοιόμορφους νανο-πόρους) και άλλα πορώδη υλικά. Σε αντίθεση με τους παραγωγούς όζοντος, οι οποίοι απελευθερώνουν όζον απευθείας στο περιβάλλον και δεν είναι αποδοτικοί, η τεχνολογία NCCO ενισχύει την οξείδωση των ρύπων εντός της συσκευής αποφεύγοντας την έκλυση υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος. Τα φίλτρα ζεόλιθου χρησιμοποιούνται για την προσρόφηση των αέριων ρύπων αλλά και για την κατάλυση αντιδράσεων εντός των νανο-πόρων τους. Η τεχνολογία NCCO βασίζεται στον μηχανισμό καταλυτικού οζονισμού, όπου το όζον παρέχεται από έναν αντιδραστήρα όζοντος και διασπάται σε μοριακό οξυγόνο (Ο2) και ατομικό οξυγόνο (οξυγόνο εν τω γεννάσθαι) (Ο*) εντός του καταλύτη. Οι αέριοι ρύποι (VOCs) που προσροφώνται στους ίδιους πόρους όπου υπάρχει το ατομικό οξυγόνο υπόκεινται σε καταλυτική οξείδωση εντός αυτών. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι τα ενδιάμεσα της αντίδρασης παραμένουν εντός του προσροφητικού, ενώ τα μικρότερα τελικά προϊόντα (όπως το διοξείδιο του άνθρακα και νερό) αποβάλλονται για την ανανέωση του καταλύτη. Λόγω της καταλυτικής διαδικασίας, το φίλτρο έχει πολύ μεγάλο χρόνο ζωής. Ο ζεόλιθος ως φίλτρο προσροφά επίσης και μη οργανικούς αέριους ρίπους, όπως αμμωνία, διοξείδιο του αζώτου και μονοξείδιο του άνθρακα.
Σε συνδυασμό με το φίλτρο ΗΕΡΑ, δεσμεύει τους μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, μύκητες) τους οποίους και καταστρέφει εντός της συσκευής λόγω της παραγωγής του όζοντος.

Top